Novo telo za 25 minuta!

Fitnes Zona-novo_telo_za_25_minuta

Vi­šak ki­lo­gra­ma, ce­lu­lit, za­o­blje­ni sto­mak i gu­za, ko­ju ko­men­ta­ri­šu da je “ma­lo ve­ća”, za Ri­ja­nu su pro­šlost. Ova pe­va­či­ca pri­hva­ti­la je pot­pu­no no­vi re­žim ve­žba­nja i is­hra­ne, a tre­ning od sa­mo 25 mi­nu­ta do­veo je nje­no te­lo do per­fek­ci­je.

Ide­al­no ob­li­ko­va­no te­lo naj­bo­lje no­si bi­ki­ni. Ako nam ne ve­ru­je­te, Ri­ja­na će vas si­gur­no uve­ri­ti. Pra­ti­o­ci le­po­ti­ce s Bar­ba­do­sa na dru­štve­nim mre­ža­ma ima­li su pri­vi­le­gi­ju da pr­vi po­gle­da­ju eks­klu­ziv­ne fo­to­gra­fi­je pe­va­či­ce u be­lom bi­ki­ni­ju, ne­što ra­ni­je u pla­vom, a pre to­ga i u sek­si do­njem ve­šu. Svi su sa­gla­sni, ova dva­de­set­če­tvo­ro­go­di­šnja­ki­nja iz­gle­da bo­lje ne­go ika­da.

Ri­ja­na je pri­hva­ti­la re­žim ve­žba­nja tre­ne­ra Har­li­ja Pa­ste­ma­ka i vr­lo br­zo do­bi­la fi­gu­ru za­teg­nu­tih obli­na, rav­nog sto­ma­ka i uskog stru­ka. Uz­di­še­te? Pi­ta­te se ka­da će­te vi ova­ko da iz­gle­da­te? Ve­ro­va­li, ili ne, po­treb­no je sa­mo 25 mi­nu­ta ve­žba­nja, pet da­na u ne­de­lji. Za raz­li­ku od broj­nih zve­zda, ko­je se pre­pu­šta­ju iz­glad­nji­va­nju ili li­po­suk­ci­ji, Ri­ja­na je uvek po­no­sno no­si­la svo­je obli­ne i ve­žba­njem se tru­di­la da ih do­ve­de do per­fek­ci­je. Iz­gle­da da joj je to ovog pu­ta po­šlo za ru­kom. Tre­ner Har­li Pa­ste­mak, ko­ji ina­če bri­ne i o li­ni­ji Ke­ti Pe­ri i Le­di Ga­ge, na­pra­vio je kra­tak, a efi­ka­san si­stem jed­no­stav­nih ve­žbi ko­je se mo­gu ra­di­ti gde god da se na­la­zi­te. “Ri­ja­na ve­žba čak i ka­da ima mno­go oba­ve­za, na od­mo­ri­ma, a je­dan od tre­ne­ra uvek pu­tu­je s njom da bi­smo bi­li si­gur­ni da će pra­vil­no ura­di­ti baš sva­ku ve­žbu“, ob­ja­šnja­va Har­li. Fit­nes in­struk­tor­ka Ari Nu­njez, ko­ja je ne­dav­no bi­la s pe­va­či­com na Ha­va­ji­ma, po­tvr­di­la je po­sve­će­nost ove di­ve ve­žba­ma ko­je či­ne nje­nu fi­gu­ru sa­vr­še­nom: “Tre­nin­ge dr­ži­mo kad god je ona sprem­na, a de­ša­va­lo se da to bu­de i u dva sa­ta uju­tro.”

Ri­ja­na je pri­hva­ti­la i pot­pu­no no­vi re­žim is­hra­ne. Sva­kog da­na ima pet oba­ve­znih ma­lih obro­ka, a oni su sa­sta­vlje­ni od zdra­vih na­mir­ni­ca: mno­go vo­ća i po­vr­ća, pri­rod­nih ma­sti sa­dr­ža­nih u ora­hu i avo­ka­du, ni­sko­pro­te­in­skih na­mir­ni­ca, in­te­gral­nih ži­ta­ri­ca i pi­ća bez še­će­ra, po­put ze­le­nog ča­ja i vi­ta­min­ske vo­de. Ipak, je­dan dan u ne­de­lji na­me­njen je “va­ra­nju”. Ka­ko ka­že tre­ner Har­li, tog da­na mo­že da je­de šta god po­že­li: “Pi­vo, čo­ko­la­da, sve je do­zvo­lje­no, ali sam je za­mo­lio da mi ne go­vo­ri šta je sve po­je­la, jer za­i­sta ne že­lim da znam.” Har­li Pa­ste­mak sma­tra da je dan za “va­ra­nje” neo­p­ho­dan, jer či­ni da nje­go­vim kli­jen­ti­ma ne po­sta­ne do­sad­na zdra­va is­hra­na. “Ako sve vre­me pra­ti­te ne­ku pro­ce­du­ru i kon­stant­no se od­ri­če­te ne­ke hra­ne, re­žim će vam br­zo do­sa­di­ti. Ali, uko­li­ko po­sto­ji dan za opu­šta­nje i ne raz­mi­šlja­nje o to­me šta smo sve po­je­li, lak­še će­mo pri­hva­ti­ti pra­vi­la za osta­lih šest da­na“, ob­ja­šnja­va on.

U ovom mik­su ve­žba­nja i zdra­ve is­hra­ne kri­je se taj­na ide­al­ne fi­gu­re, ali i zdra­vog or­ga­ni­zma. Či­ni se da je Ri­ja­na to shva­ti­la, a jed­no je si­gur­no: ona sa­da obo­ža­va svo­je te­lo. I ima do­volj­no raz­lo­ga za to!

Ve­žba­nje u 25 mi­nu­ta

Fit­nes pro­gram, pre­ma ko­jem ve­žba pe­va­či­ca, zo­ve se 5-Fac­tor. Tre­ning, po­de­ljen u sek­ci­je, tra­je ukup­no 25 mi­nu­ta, a za vi­dlji­ve re­zul­ta­te oba­ve­zan je pet pu­ta ne­delj­no. Fa­ze ve­žba­nja sme­nju­ju se jed­na za dru­gom, a to­li­ko su jed­no­stav­ne da ih mo­že­te upra­žnja­va­ti bi­lo gde i u sva­ko vre­me.

Fa­za 1: Za za­gre­va­nje po­treb­no je da ra­di­te pet mi­nu­ta kar­dio-ve­žbe. Iza­be­ri­te pre­ska­ka­nje vi­ja­če ili tr­ča­nje na tra­ci.

Fa­za 2: Po­sve­ti­te pet mi­nu­ta gor­njem de­lu te­la. Po­ku­šaj­te s ve­li­kim bro­jem po­na­vlja­nja ve­žbi za ru­ke i gru­di s la­ga­nim te­go­vi­ma (ko­je mo­gu za­me­ni­ti i fla­ši­ce na­pu­nje­ne vo­dom) ili ura­di­te ne­ko­li­ko se­ri­ja skle­ko­va.

Fa­za 3: Pet mi­nu­ta po­sve­ti­te i do­njem de­lu te­la. Za za­te­za­nje bu­ti­na i zad­nji­ce ide­al­ni su čuč­nje­vi ili is­ko­ra­ci.

Fa­za 4: Na­red­nih pet mi­nu­ta ve­žba­nja re­zer­vi­sa­ni su za “Su­per­men-po­kret” ili “Za­o­kret”. “Su­per­men po­kret” je na­čin ve­žba­nja ko­ji pod­ra­zu­me­va da leg­ne­te na pod li­cem okre­nu­tim na­do­le, s is­pru­že­nim ru­ka­ma i no­ga­ma. Isto­vre­me­no po­di­ži­te obe ru­ke i no­ge, dok va­še te­lo ne do­bi­je ob­lik la­ti­nič­nog slo­va U. Za­dr­ži­te se u tom po­lo­ža­ju ne­ko­li­ko se­kun­di, a za­tim se vra­ti­te u po­čet­nu po­zi­ci­ju. Po­no­vi­te ovu ve­žbu 20 pu­ta.
“Za­o­kret” (Trunk Twist) je al­ter­na­ti­va za pret­hod­nu ve­žbu. Se­di­te na pod, sa­vij­te ko­le­na, a pe­te pri­čvr­sti­te za ze­mlju. Is­pra­vi­te kič­mu, a dla­no­ve spo­ji­te u vi­si­ni gru­di. Kri­vi­te u na­zad tor­zo i steg­ni­te sto­mač­ne mi­ši­će, a za­tim ro­ti­raj­te svo­je te­lo ude­sno bez po­di­za­nja ili spu­šta­nja tor­za. Za­dr­ži­te se u tom po­lo­ža­ju ne­ko­li­ko se­kun­di, a za­tim se okre­ni­te ule­vo. Po­no­vi­te ovu ve­žbu 20 pu­ta.

Fa­za 5: Po­sve­ti­te još pet mi­nu­ta kar­dio-ve­žba­ma, ali ovog pu­ta tr­či­te ili pre­ska­či­te vi­ja­ču spo­ri­je.

preuzeto sahttp://www.grazia.rs/lepota/fitnes/novo-telo-za-25-minuta